หอสมุดแห่งชาติจังหวัดนครพนม

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดนครพนม

เมื่อปีพุทธศักราช  2533  พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครพนมและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นให้การสนับ
สนุนที่จะจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่ง
การเรียนรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  นักศึกษา   และประชาชน
ในจังหวัดนครพนม  และจังหวัดใกล้เคียงโดยการเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ที่รัฐบาลจัดขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น ราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา  5  รอบ
(12  สิงหาคม  2535) และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า
“หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ิ์  พระบรมราชินีนาถ  นครพนม”
เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่  และอาคารศาลากลาง
จังหวัดนครพนมหลังเก่าถูกทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์มาช้านาน  รัฐมนตรี
ว่าการกระทรงศึกษาธิการและจังหวัดนครพนมจึงเห็นสมควร ให้ดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติฯ   และเปิดให้บริการเมื่อ
พุทธศักราช  2537  เป็นต้นมา  งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารในระยะแรก
เป็นงบประมาณจาก โครงการอีสานเขียวจำนวน  7,973,000 บาท
โดยผูกพันงบประมาณไว้  2  ปี  ดังนี้
พ.ศ. 2534          ค่าปรับปรุงอาคาร                3,000,000             บาท
พ.ศ. 2535          ค่าปรับปรุงอาคาร                4,250,000             บาท
ค่าติดตั้งและเดินสายไฟ           723,000             บาท
พ.ศ. 2536          ได้รับงบประมาณ  1,936,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้าง
โรงอาหารและห้องสุขาบริเวณด้านหลังอาคารหอสมุด
ซึ่งเป็นการก่อสร้างทดแทนโรงอาหารเดิมที่เป็นอาคารไม้
และชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับตัวอาคารหอสมุดฯ
ไม่มีห้องสุขา  จึงจำเป็นต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
เหล่านี้ไว้ด้วย
พ.ศ. 2537          ได้รับอนุมัติให้เกลี่ยอัตรากำลังจากหอสมุดแห่งชาติสาขาอื่น
รวม  6   ตำแหน่ง  ไปปฏิบัติหน้าที่หอสมุดฯ  นครพนม  และ
เริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2537   เป็นต้นไป
พ.ศ. 2538          ฯพณฯ พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น  ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดฯ                                                                                                                                       เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และ โสตทัศนูปกรณ์
พ.ศ. 2549           ได้รับงบประมาณในการซ่อมหลังคาอาคารหอสมุด
จำนวน  2,400,000  บาท  ผู้รับจ้าง ประมูลได้  2,380,000  บาท
พ.ศ. 2550          ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารทั้งหลัง  7,000,000  บาท

อาคารหอสมุดแห่งชาติฯ  นครพนม  หรือเดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม
สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2458  ในสมัยพระวิจิตรคุณสาร  (ต่อมาเป็นพระยาพนมนครานุรักษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรกและตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่  5  เป็นอาคาร  3  ชั้น   ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว  36  เมตร  รวมพื้นที่
2,504  ตารางเมตร  มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทย
และยุโรป  สร้างด้วยอิฐฉาบปูน   พื้นและบันไดเป็นไม้  อาคารเดิมเป็นสีเหลือง
เมื่อมีการปรับปรุงครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2534  ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหลัง  และในปี
พ.ศ. 2540  ได้เปลี่ยนสีอาคารเป็นสีเหลืองตามแบบอาคารเดิมจนถึงปัจจุบัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s